ТЕКСТИЛНО – КОЖАРСКА СТРУКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Четиригодишно образование:

  • ТЕХНИЧАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА
  • ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

Тригодишно образование:

  • КОНФЕКЦИОНЕР

ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА

Четиригодишно образование:

  • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР