Тања Барјактарова Директор

Дата на раѓање и место 11 Јануари 1969 Велес

ОБРАЗОВАНИЕ

1983-1987
IV степен математичко информатичка гимназија Раде Јовчевски Корчагин

1988-1995
Универзитек Св. Кирил и Методиј
Природно Математички Факултет
Дипломиран професор по информатика

2009-2009
Special Training Program under Technical Cooperation with the Government of Japan
Специјалистички студии Токио Јапонија
Климатски промени – Зајакнување на институционален капацитет за имплеметација на CDM/JI проекти Capacity development of host countries of CDM/JI for Southeast European and CIS Countries, Tokyo, Japan

РАБОТНО ИСКУСТВО

1995-2006
Професор по математика
Државно средно училиште „Кочо Рацин“
ул. Лихнида бб. Скопје

2006-2022
Советник за образование
Општина Ѓорче Петров
ул. Ѓорче Петров бр.22 Скопје

2023-
ВД Директор
СУГС Кочо Рацин
ул. Лихнида бб. Скопје

ОБУКИ СЕМИНАРИ И ТРЕНИНЗИ

E-school, Word Links, Word Learning, Министерство за образование и наука, EDC и USAID


2004-2006 Професионален развој и интеграција на инфотматичка технологија во наставата (Professional Development Program)
ФИОМ и USAID

2004-2006 Менторирање на средношколци во рамките на “Програма за образование на Ромите”
Open Society Institute-Budapest, Hungary

2006 Етнички разлики и јавни услуги – Ethnic Diversity and Public Service Delivery Програма за менаџирање на мултиетнички заедници на локално ниво -Menaging Multiethnic Communities Program
DAI-USAID и Програма за локално управување со училиштата во Македонија

2007 • Локална стратегија за образование • Процедура за добро буџетско работење • Проценка на училишните објекти • Усогласување на средното стручно образование • Оптимизација на општинската мрежа на основни училишта
USAID и Министерство за образование и наука

2008 Квалитет во училиштето, законодавство и финансирање
OSCE, ЦИРа, ЗЕЛС и Министерство за образование и наука

2009 Менаџирање со образованието на локално ниво ( Assisting Municipzlities to Menage Education Localy)
ПРО агенс

2010 Проект менаџмент
Technicasl Assistence for Municipal Infrastucure Project (TAMIPM) Egisbceom Internacional

2010 Maintenace of Infrastucure Project and Cross-cuttinga issues on Design and Menagement of Work Contracts and Maintenace of Infrastucure Project
USAID, Биро за развој на образование и Министерство за образование и наука

2013-2014 -Мултиетничка интеграција во образовниот процес
Индиана Веслиан Универзитет -Indiana Wasleyan University

2013-2014 Фасцилитирање програма “Учиме англиски (Coordinating the four week program”We are learning English” )