КОДЕКС за однесување на учениците

 

Учениците во училиштето стекнуваат знаења, умеења, вештини и се формираат како личности со позитивен однос кон самите себеси, кон другите, кон работата и кон природата.

 

 • Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава;
 • Учениците во училиштето треба да бидат пристојно облечени и да се грижат за својата лична хигиена и надворешен изглед;
 • Учениците за време на малиот одмор по 4-от час да не излегуваат надвор од училишниот двор за да не доцнат на наставата;
 • Ученикот е должен да се грижи за редот, дисциплината и хигиената во училиштето и надвор од него;
 • Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување кон сите;
 • На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски;
 • Да придонесе за одржување на работната атмосфера;
 • Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки;
 • Да соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во училиштето;
 • Да покаже почитување и толеранција кон другарите и наставниците;
 • Да помага на помалку успешните ученици;
 • Ученикот не смее самоволно и без одобрение да го напушти часот;
 • Учениците не смеат да користат мобилни телефони за времe на часовите;
 • Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари, а доколку им се загубат или оштетат, одговорноста е нивна;
 • Учениците се должни да ги поздравуваат сите наставници во училиштето на пристоен начин;
 • Кога наставникот зборува не го прекинувај;
 • Обраќај се со ВИЕ на возрасните;
 • Ученикот да не користи вулгарни зборови додека комуницира;
 • Да се почитуваат интерните правила договорени со наставникот;
 • Учениците да не носат предмети со кои би можеле да ги повредат другите;
 • Ученикот да биди толерантен во комуникацијата, да не се предизвика конфликтна ситуација;
 • Учениците не смеат да шкртаат по ѕидовите и инвентарот во училиштето;
 • Ученикот да не приговара на опомените на дежурните наставници;
 • Учениците се должни да го почитуваат училишното ѕвоно;
 • Учениците не смеат да ги навредуваат и да се однесуваат насилно кон помалите и послабите ученици;
 • Учениците пристојно и трпеливо да чекаат пред училницата или кабинетот пред да започне часот;
 • Ученикот не смее да врши психичко и физичко малтретирање на другите учениците и вработените во училиштето;
 • Дежурството го изведуваат двајца ученици;
 • Дежурниот ученик се оддалечува од дежурното место само ако добие задача од наставник, стручната служба или директор;
 • Дежурниот ученик не смее да собира други ученици на местото за дежурство, ниту пак самите дежурни да се групираат заради дружење за време на часовите;
 • Дежурниот ученик мора да отиде на час доколку прави писмена работа, тест или ако треба да одговара по некој предмет, но претходно да се јави кај организаторот на настава;
 • Ученикот по добивањето на распоред не смее самоволно да влегува во наставничката канцеларија и да го проверува распоредот, освен доколку не е пратен од предметен наставник да го направи тоа;
 • Доколку насети опасност или поголемо нарушување на дисциплината во ходниците, дежурниот ученик мора веднаш да го информира шефот на смена или било кој вработен во училиштето што му е најблиску;
 • Дежурниот ученик, повремено да се движи низ ходниците и да врши проверка;
 • Да го следи и евидентира влегувањето и излегувањето на лица кои не се вработени во училиштето;
 • Да ги евидентира учениците кои постојано се движат низ училиштето за време на часовите;
 • Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите ученици;
 • Ученикот да сослушува и да го почитува мислењето на другиот;
 • Ученикот да се однесува учтиво во секоја прилика;
 • Во случај наставникот да не дојде на наставен час на време, претседателот на класот е должен да го извести одговорниот наставник за настава или училишниот педагог и да постапи според нивни упатства;
 • При изведување на настава или други активности во училиштето не е дозволено присуство на надворешни лица без дозвола на наставникот;
 • За време на училишноте одмори учениците ја напуштаат училницата или кабинетот, можат да останат во неа само доколку имаат согласност од предметниот наставник кој е одговорен за таа училница;
 • Во училиштето најстрого се забранува пушење, конзумирање дрога и алкохол, фрлање отпадоци надвор од корпите, недолично однесување, нарушување на редот и мирот, меѓусебни вербални навреди и физички пресметки;
 • Ученикот редовно да ги информира родителите за случувањата во училиштето;
 • Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот;
 • Најстрого се забранува внесување на алкохол, цигари и дрога како и нивно користење во просториите на училиштето;
 • Ученикот ќе ја надомести секоја направена штета во училиштето и покрај тоа за него ќе се примени педагошка, дисциплинска мерка. На учениците не им е дозволено влегување во наставничката канцеларија. Во наставничката канцеларија е дозволено влегување само на дежурниот ученик;
 • По завршувањето на последниот час учениците излегуваат од училницата или кабинетот а во присуство на наставникот кој излегува по нив заедно со дежурните ученици со претходен увид на состојбата на инвентарот и ѕидовите на училницата;
 • Навремено известување за настанатите промени (адреса, телефон, изостанување од настава итн.);

За непочитување на овој кодекс на однесување следуваат соодветни педагошки мерки, а за направената материјална штета и паричен надомест

(доколку виновникот не се најде или пријави, штетата ја надоместува целата паралелка)