Име на средното училиште
СУГС „КОЧО РАЦИН“-Скопје
Адреса, место, општина
Ул. Лихнида бр.3, Ѓорче Петров, Скопје
Телефон
+389 2 2031302
Година на верификација
1964 година
Година на изградба
1964 година
Тип на градба
Монтажна барака
Внатрешна површина на училиштето
3.106 m2
Училишен двор
/
Спортскa салa
1.392 m2
Спортски терени и игралишта
Кошаркарско игралиште, Вежбална
Училиштето работи во смена
2 смени
Начин на а загревање на училиштето
Сопствено греење
Јазик на кој се реализира наставата во училиштето
македонски