Наставниот процес во СУГС Кочо Рацин се реализира согласно националните наставни планови и програми одобрени од МОН. Најголемиот дел од часовите се реализираат интерактивно, користејќи креативни методи и техники со помош на информатичко комуникациска технологија.

Во училиштето се организираат најразновидни воннаставни активности според интересите и афинитетите на учениците, кои им помагаат во нивниот личен и социјален и професионален развој.

Училиштето нуди три образовни профили