Покрај редовната настава се изведуваат и други видови на настава и активности:

РЕДОВНА НАСТАВА

Се изведува по однапред утврден распоред за сите ученици кои се редовно запишани во 2019 / 2020 година и по наставни планови и програми одобрени од МОН. Обврска на секој наставник е да изработи годишно планирање а, во текот на наставната година да изработува тематски планирања и континуирано, во текот на целата учебна година, да изработува дневни подготовки за секој наставен час. Сите предметни наставници се обврзуваат наставните часови да ги реализираат со примена на современи дидактичко-методски форми на работа, да ги користат постојните нагледни средства со кои располага училиштето и да користат ИКТ во наставата. Исто така, се обврзуваат најголемиот дел од часовите да ги реализираат интерактивно, користејќи иновативни и креативни методи и техники.

ДОДАТНА НАСТАВА

Се планира и реализира со ученици кои покажуваат особено изразен интерес за одделни наставни содржини, предмети или области, или пак при подготовка на учениците за учество на натпревари. Цел на овој тип настава е да се обезбеди систематска работа со надарените ученици.

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА

Се реализира за учениците кои вонредно се школуваат, или пак се подготвуваат за државна матура, училишна матура и завршен испит.

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

Се организира за учениците кои покажуваат послаб успех или имаат проблем во совладувањето на одредени наставни содржини или теми. Овој тип настава подразбира индивидуален пристап во работата со учениците.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Практична настава се реализира кај учениците од стручното образование.

ПРОДОЛЖИТЕЛНА НАСТАВА

Продолжителната настава се организира за ученици кои се упатени на поправен испит по одделни предмети. Наставниците кои имаат ученици упатени на поправен испит, подготвуваат план и програма за реализација на продолжителната настава, а со цел успешно полагање на испитот.

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ

Во плановите за реализација на воспитно – образовниот процес, училиштето предвидува наставно – научни екскурзии, чија цел е практично усвојување на знаења од културата и општеството на народите, во земјата и пошироко. Во таа смисла, наставно – научните екскурзии одат во прилог на збогатување на стекнатите сознанија од различни области, поттикнување на критичкото мислење, но и развивање повисок степен на социјализација кај учениците.

Во текот на оваа учебна година училиштето планира да организира еднодневни и повеќедневни екскурзии од научен, стручен, спортско-рекреативен и културно – воспитен карактер на различни дестинации, а во зависност од потребите и интересите на учениците.

  • За учениците од втора, трета и четврта година се планира реализација на шестдневна екскурзија, која ќе биде од културно – едукативен, воспитен и научно – рекреативен карактер и ќе биде изведена во неколку градови во Европа, а во зависност од потребите и интересите на учениците и во согласност со изборот на мнозинството од учениците.
  • За учениците од втора година се планира реализација на дводневна екскурзија, која ќе биде од културно – едукативен, воспитен и научно – рекреативен карактер и ќе биде изведена во неколку градови во Република Северна Македонија а во зависност од потребите и интересите на учениците. Таа ќе биде поврзана со теми и содржини од наставните предмети од втора година.
  • За учениците од прва година се планира реализација на дводневна, која ќе биде од културно – едукативен, воспитен и научно – рекреативен карактер и ќе биде изведена во неколку градови во Република Северна Македонија, а во зависност од потребите и интересите на учениците. Таа ќе биде поврзана со теми и содржини од наставните предмети од прва година.
  • Училиштето планира да организира и една еднодневна стручно – истражувачка екскурзија, во зависност од потребите и интересите на учениците, на која ќе можат да присуствуваат ученици од сите четири години.
  • Оваа учебна година се планира и организирање на научно-едукативни екскурзии наменети за учениците од сите четири години, со посета на збратимено училиште во Власинце, Србија, театарски претстави во Белград и Фестивалот на наука во Белград, како и посета на Античка Македонија во текот на месец октомври, ноември, декември и  февруари, а во зависност од потребите и интересите на учениците.
  • За учениците од сите четири години, предвидени се есенска и пролетна еднодневна екскурзија.
  • Училиштето оваа година планира да организира и наградна екскурзија за оние ученици кои покажуваат континуиран одличен успех и примерно поведение, но исто така учествуваат и во различни активности за афирмација на училиштето, во зависност од нивните потреби и интереси.
  • Оваа учебна година, во својата програма за работа училиштето планира и организирање на зимување, летување и кампување, како спортско – рекреативни екскурзии на територија на Република Северна Македонија и  соседството за учениците од сите четири години, а секако согласно со Правилникот за екскурзии.

Сите екскурзии освен согласност од родителите, мора да имаат согласност и од директорот. Термините за реализација може да се менуваат во зависност од временските услови или работните обврски на учениците и наставниците. За организација на секоја екскурзија изработена е детална програма, а организацијата ќе биде во согласност со Правилникот за организирање на екскурзии. Истите ќе бидат реализирани доколку постои потреба и интерес од страна на учениците.

Останати информации

Постигањата на учениците се искажуваат описно (член 56 од Законот за средно образование “Сл. весник на РМ” бр. 52 од 11 јуни 2002 година) со следниве искази:

• програмата ја реализирал со особен успех

• програмата ја реализирал со многу добар успех

• програмата ја реализирал со добар успех

• програмата ја реализирал со доволен успех

Учениците кои од оправдани причини ќе изостанат од наставата или нема да реализираат дел од програмата, пропуштеното можат да го реализираат во некој договорен термин со наставникот, за време на полугодишниот распуст или на крајот од наставната година, најдоцна до почетокот на следната учебна година. Ученик кој не ги реализирал предвидените изборни програми од неоправдани причини не добива свидетелство за завршена година и нема право на упис во наредната година.