Училиштето е формирано во 1964 година. Всушност, училишната зграда е монтажна барака, која е добиена како донација од англиската влада по катастрофалниот земјотрес во 1963 год.

Во 1964 година училиштето било гимназија со економски паралелки. Потоа се трансформирало во стручно училиште, за повторно покрај стручното да се воведе и гимназиско образование и повторно економска паралелка.

Минатата учебна година 2019-2020 год., во училиштето повторно се воведува економската паралелка, односно ќе се реализира комбинирана настава за следниве образовни профили:

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – со сите изборни подрачја;
 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ:

ТЕКСТИЛНО – КОЖАРСКА СТРУКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Четиригодишно образование:

  • ТЕХНИЧАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА
  • ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

Тригодишно образование:

  • КОНФЕКЦИОНЕР

ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА

Четиригодишно образование:

  • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Исто така, од оваа учебна година започнува да се реализира реформата на техничкото образование со имплементација на новите наставни планови и наставни програми кои се модуларно дизајнирани, со кредитна вредност на програмата, резултатите од учењето и критериумите за оценување, за сите образовни профили (квалификации) во јавните средни училишта во Република Северна Македонија. Конкретно, во СУГС „Кочо Рацин“, според новите модуларно дизајнирани програми ќе работат паралелките од текстилно-кожарска струка и економско-правна и трговска струка.

Нашиот колектив