Skip to content

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОЕКТОТ ОД УСАИД ЗА „МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

Во учебната 2020/2021 година продолжува реализацијата на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО), којашто започна со реализација во 2013/2014 година, со цел да се согледа потребата за соработка меѓу училиштата со различен етнички состав, потребата за заедничко планирање, организирање и реализација на училишните активности, односно редовната настава, воннаставните активности и целокупната училишна атмосфера и опкружување. За таа цел, во училиштето се формира тим за интеграција кој ќе биде одговорен за реализација на предвидените активности.

Годишен акционен план во учебната 2020/2021 година:

Очекуван резултат 1: Зголемени активности за меѓуетничка интеграција (наставни и воннаставни), како составен дел од годишната програма за работа на училиштата 

 

 

Опис на активноста

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

1.1.   

Годишно планирање за МИО на ниво на училиште, средба на тимовите за изработка на акциски план, планирање на МИО активности во програмите за работа на УО, стручната служба, ученичката заедница, стручните активи и начинот на реализација на истите)

СУГС „Кочо Рацин“, турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“ и други училишта на Град Скопје

Септември

Изработен акциски план за МИО активности на ниво на училиште како составен дел на ГП

Човечки

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата

1.2.

Планирање и реализација на заеднички наставни часови во редовна настава по наставните предмети: Практична настава, Спорт и спортски активности, Музичка култура, Ликовна уметност, Странски јазик, Информатика, Слободни часови/Проектни активности (фузирање на минимум 2 паралелки во секоја наставна година кои заеднички ќе ја следат наставата по одреден наставен предмет). (Реализацијата на заедничките часови се планира да биде минимум 50 проценти од вкупниот годишен фонд по  конкретниот предмет)

СУГС „Кочо Рацин“ и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Септември 2020 – Мај 2021

Реализирани заеднички часови, изготвени заеднички планирања, извештаи

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата, БРО; ЦСОО

1.3.

Планирање и реализација на заеднички наставни часови по други наставни предмети  (наставниците имаат задача да реализираат минимум 2 заеднички часа годишно)

СУГС „Кочо Рацин“  и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Септември 2020 -Мај 2021

Реализирани заеднички часови, изготвени заеднички планирања, извештаи

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата

1.4.

Отворени заеднички часови со можност останатите наставници да ги посетат заедничките часови и да видат на кој начин нивните колеги ги реализираат овие часови, кои техники и методи на предавање ги користат и сл.

СУГС „Кочо Рацин“  и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Ноември – Декември 2020

Реализирани отворени часови, изготвени заеднички планирања, извештаи

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата

1.5.

Мултиетнички интегрирани секции (спротски, драмски, еко, фотографија и др.)

СУГС „Кочо Рацин“ и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Март 2021

Реализирани активности,евиден-ција во дневник за работа на паралелка, извештај

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

1.6.

Мултиетнички мешани хорови и музички групи

СУГС „Кочо Рацин“ и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Февруари – Април 2021

Реализирани активности,евиден-ција во дневник за работа на паралелка, извештај

Човечки и матери-јални

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

1.7.

Формирање на интегрирани дебатни клубови на ниво на училиште

СУГС „Кочо Рацин“  и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Октомври 2020 – Мај 2021

Реализирани на дебати на различни теми, извештаи

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

1.8.

Заедничко одбележување на значајни датуми и личности

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Декември 2020 – Мај 2021

Реализирани манифестации, извештаи, фотографии

Човечки, матери-јални, финан-сиски

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

1.9.

Учества во проекти

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Октомври 2020 – Јуни 2021

Реализирани проекти, извештаи, фотографии, презентација на проектот

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата

1.10.

Мултикултурни и интеркултурни работилници, работилници за демократска партиципација, човекови права, права на детето, мировно образование

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Ноември 2020 – Мај 2021

Подготовки за работилници, реализирани работилници, извештаи, фотографии, евалуациски листи

Човечки и матери-јални

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

1.11.

Организирани посети на интегрирани групи ученици на значајни културни и историски места и објекти, настани и манифестации

СУГС „Кочо Рацин“ и  други училишта на Град Скопје

Март 2021 – Мај 2021

Извештаи, фотографии

Човечки и финан-сиски

СИТ од училиштата

1.12.

Реализација на заеднички научни и истражувачки екскурзии

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Март 2021 – Мај 2021

Извештаи, фотографии

Човечки и финан-сиски

Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

Очекуван резултат 2: Град Скопје и средните училишта – партнери во реализација на заеднички проекти и организација на настани од интерес на заедницата кои промовираат меѓуетничка интеграција

 

Опис на активноста

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

2.1.

Учество на младинска отворена дебата на ниво на средни училишта на Град Скопје

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Октомври 2020 – Мај 2021

Извештаи, фотографии

Човечки и матери-јални

СИТ од училиштата Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

2.2.

Презентација за најдобри практики за МИО

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Октомври 2020

Извештаи, фотографии

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата Комисија за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштaта

2.3.

Еко, волонтерски и хуманитарни активности

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје

Декември 2020 – Март 2021

Извештаи, фотографии

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

Локална заедница

Бизнис заедница

2.4.

Посета на Советот на  Град Скопје (ученичка заедница, претставници од СИТ за промоција)

СУГС „Кочо Рацин“и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Март 2021

Извештаи, фотографии

Човечки

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

2.5.

Поттикнување на младински иницијативи од страна на училишната  заедница

СУГС „Кочо Рацин“ и други училишта на Град Скопје претставни-ци од МИМО проект, МЦГО

 

Октомври 2020 – Мај 2021

Реализирани младински акции, извештаи,фотографии

Човечки, матери-јални

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

Локална заедница

Бизнис заедница

2.6.

Денови на интеркултура (изложба на фотографии, музички настани, поетски читања, хуманитарни акции, спортски турнири, креативни работилници)

СУГС „Кочо Рацин“

Град Скопје и други училишта на Град Скопје

Ноември 2020 – Мај 2021

Реализирани денови на интеркултура

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

Локална заедница

Бизнис заедница

Очекуван резултат 3: Подобрено изучување на јазиците на припадниците на заедниците

 

 

Опис на активноста

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

3.1.

Зборувам на јазикот на мојот другар (курсеви за изучување на јазикот на “другиот“ наменети за ученици и наставници)

СУГС „Кочо Рацин“ и турските паралелки од СУГС „Јосип Броз Тито“

Ноември 2020 – Мај 2021

Реализирани курсеви,број на наставници и ученици кои ги посетиле курсевите

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во СУГС

 

Очекуван резултат 4: Подобрена училишна клима за меѓуетничка интеграција-сензибилизиран наставно-стручен кадар

 

 

Опис на активноста

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

4.1.

Учество на обуки на наставен/стручен кадар, УО, СР за планирање и реализација на МИО активности

СУГС „Кочо Рацин“ , Град Скопје, претставни-ци од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

 

Јануари – Февруари 2021

Реализирани обуки, извештаи

Човечки, матери-јални

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

 

4.2.

Учество на наставен кадар, ученици и родители на тркалезна маса за придобивките и постигнувањата од активностите за МИМО во организација на Град Скопје

СУГС „Кочо Рацин“ , Град Скопје, претставни-ци од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

 

Јануари – Февруари 2021

Извештаи, фотографии

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

претставници од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

4.3.

Учество на конкурс за грантови за поддршка на активности за МИМО

СУГС „Кочо Рацин“ и училиште во кое наставата се следи на два или повеќе наставни јазици,

МОН, МЦГО, ОБСЕ

Септември 2020 – Мај 2021

Број на добиени грантови

Човечки

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

 

4.4.

Учество на обуки за наставници за подготовка и реализација на заеднички часови

СУГС „Кочо Рацин“,

Град Скопје, претставни-ци од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

 

Октомври 2020 – Април 2021

Број на обучени наставници

Човечки, матери-јални,  финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

претставници од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

4.5.

Учество на обуки за директорите на средните училишта, со цел подобрување на нивните вештини за управување и раководење на процесот за МИМО во нивното училиште

СУГС „Кочо Рацин“,

Град Скопје, претставни-ци од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

 

Јануари – Февруари 2021

Број на обучени наставници

Човечки, матери-јални, финан-сиски

СИТ од училиштата

Комисија за унапредување на меѓуетничка интеграција во училиштата

претставници од МИМО проект, МЦГО, БРО, ЦСОО

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email