Skip to content

ПРОГРАМА ЗА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

I ЕКО-СТАНДАРД: ЕНЕРГИЈА

Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда.

Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 15% во споредба со претходната година.

Точки на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Користење на енергетско штедливи светилки и нивна замена каде што има потреба -Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 15 % во споредба со минатата учебна година август 2020-октомври 2021 Членови на еко одбор на училиштето, Професор по географија -Подготвен план за поставување на нови штедливи светилки (изработка на спецификација) -Прифатена понуда за набавка на нови штедливи светилки -10 поставени нови штедливи светилки во училишната зграда
План за намалена потрошувачка на изворите за греење -Користење на различни извори на греење -Утврдување на својствата на загадување на животната средина -Примена на различни извори на енергија октомври 2020– 3 недела Членови на еко одбор на училиштето -Подготвена нова анализа на можностите на зградата за користење на различни извори на греење -Набавка на различни извори на енергија
Истакнување на нови упатства за рационално користење на електрична и топлинска енергија Обработка на податоци: -сметки за потрошена електрична енергија -Споредба на истите -Графички приказ на резултатите септември 2020 Членови на еко одбор на училиштето -Изработени нови дизајнирани упатства за рационално користење на електрична и топлинска енергија во училиштето
Формирање на еко-патроли на училиштето Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности октомври 202 ученици -Изработен план на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите

II ЕКО-СТАНДАРД: ВОДА

Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.

Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 15% во споредба со претходната година.

Точка на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Исправна водоводната инсталација Обработка на податоци: -Прибирање на сметки -Споредба на истите -Графички приказ на резултатите мај 2021 Членови на еко одбор на училиштето, Професор по физика -Анализа на постоечката водоводна инсталација (функционалност на цевки, славини, казанчиња и чешми) -Изработен план за одржување на водоводната инсталација
Поставување и одржување на штедливи тоалетни казанчиња Обработка на податоци: -Прибирање на сметки -Споредба на истите септември 2020-декември 2020 Членови на еко одбор на училиштето, Професор по хемија -План за поставување на штедливи тоалетни казанчиња -Понуда за набавка и поставување на штедливи тоалетни казанчиња -4 поставени штедливи тоалетни казанчиња
Поставување и одржување на штедливи чешми Обработка на податоци: -Прибирање на сметки -Споредба на истите септември 2020-декември 2020 Членови на еко одбор на училиштето, Професор по математика -План за поставување на штедливи чешми -Понуда за набавка и поставување на штедливи чешми -4 поставени штедливи чешми
Поставување и одржување на систем за користење на техничка вода за наводнување -Истражување за еколошки проблем април 2021 – мај 2021 Членови на еко одбор на училиштето -Анализа на можностите на училиштето за користење на различни системи за обезбедување на техничка вода (систем капка по капка, собирање дождовница и сл.) -План за поставување на систем за обезбедување на техничка вода
Изработка на план за рационално користење на водата -Истражување за еколошки проблем јануари 2021 – април 2021 Членови на еко одбор на училиштето -Анализа на потрошувачката на вода во зградата (тоалети, кујна, училници, двор и др.) -План со активности за намалување на потрошувачката и рационално користење на водата на годишно ниво
Истакнување на нови упатства за рационално користење на водата -Истражување за еколошки проблем -својства и значење септември 2020 април 2021 – мај 2021 Членови на еко одбор на училиштето, Професор по Географија -Изработени дизајнирани нови упатства за рационално користење на водата во училиштето -10 поставени нови упатства за рационално користење на водата
Формирање на еко-патроли на училиштето Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности април 2020 – мај 2020 Ученици -10 ученици учесници во еко патроли -План на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите

III ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР

Полиса: Еколошки и функционално уреден двор кој е безбеден и пристапен за сите.

Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.

Точка на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Хортикултурно уредување на дворот Фотосинтеза: -Поим и значење Истражување за еколошки проблем – изработка на ѕидни композиции; октомври – 4 недела 2020 април – мај 2021 Членови на еко одбор на училиштето Професор по Биологија Ликовна уметност -План за одржување на хортикултурата и дрвјата во дворот (кастрење, потхранување, наводнување и сл.) -Понуда за набавка на нови растенија за уредување на дворот -10 засадени растенија за уредување на дворот
Редовно одржување на зелените површини и хортикултурата во дворот Истражување за еколошки проблем април 2021 – мај 2021 Членови на еко одбор на училиштето Професор по Биологија, Ликовна уметност -План со активности за редовно одржување на дворот, урбаната опрема, игралиштата и, хортикултурата -Организирање акции за одржување на дворот, урбаната опрема, игралиштата и хортикултурата -Реализирани 5 акции за одржување на дворот, урбаната опрема, игралиштата и, хортикултурата
Истакнување на нови упатства за одржување на училишниот двор – Компјутерска графика и презентација февруари 2021 – јуни 2021 Професор по Информатика -Изработка на нови дизајнирани упатства за одржување на дворот -10 поставени упатства за одржување на дворот
Формирање на еко-патроли на училиштето Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности март 2021 – мај 2021 Ученици -10 ученици учесници во еко патроли -План на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите

IV ЕКО-СТАНДАРД: ВНАТРЕШНА СРЕДИНА

Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.

Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.

Точка на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Чистење на училиштето со еколошки или нетоксични средства за дезинфекција Средства за перење: -добивање својства и состав -значење и употреба Во текот на целата година Професор по Хемија -Набавени еколошки и нетоксични средства за одржување хигиена и дезинфекција
План за редовно одржување на хигиената во зградата и дезинфекција на истата -Редовно чистење -Редовно користење на средства за перење септември 2020 Членови на еко одбор на училиштето -Изработен план за одржување на хигиената и дезинфекција во училиштето
Поставување на нови упатства за одржување на хигиената во зградата и дезинфекција на истата – Компјутерска графика и презентација октомври 2020 Професор по Информа-тика -Изработка на нови дизајнирани упатства за за одржување на хигиената во зградата и дезинфекција на истата -10 поставени упатства за одржување на хигиената во зградата и дезенфекција на истата -10 поставени упатства за ученици за одржување на лична хигиена и за преземање на мерки за заштита од вирусот КОВИД – 19
Разубавување на училишниот простор (училници, ходници) -Изработка на плакати; цртежи и слики, ѕидни композиции октомври 2020 – јуни 2021 Професор по Ликовна уметност -Изработен план за одржување на хигиената во училиштето
Формирање на еко-патроли на училиштето -Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности Септември 2020-јуни 2021 Членови на еко одбор на училиштето -10 ученици во еко патроли -План на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите
Ослободување од непотребните предмети во зградата (скршени клупи, саксии, вазни, табли, стари и исушени цвеќиња и сл.) -Истражување за еколошки проблем   октомври 2020 Членови на еко одбор на училиштето, Ученици -Извештај за бројот на отстранети непотребни предмети во зградата

V ЕКО-СТАНДАРД: ОТПАД

Полиса: Рециклирање на отпадот

Цел: Едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција

Точка на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Поставување и одржување на нови корпи за селекција на отпад -Истражување за еколошки проблем -својства и значење септември 2020-мај 2021 Професор по Биологија, Хемија -5 поставени корпи за селекција на отпад (хартија/пластика/стакло/ /тетрапак/електронски отпад итн.)
Евиденција на собраниот отпад -Обработка на податоци септември 2020-мај 2021 Професор по Информатика -Документ/потврда за количина на собран отпад од овластена компанија за собирање на отпад (хартија/пластика/стакло/ тетрапак итн.)
Поставување на упатства за селекција на отпад на видно место – Компјутерска графика и презентација октомври 2020 Професор по Информатика -Изработени дизајнирани упатства за селекција на отпад -10 поставени упатства за селекција на отпад на видни места
Формирање на еко-патроли на училиштето Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности септември 2020-јуни 2021 Ученици -10 ученици учесници во еко патроли -План на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите
Воспоставување на пракса за собирање и донирање на храна -Истражување за еколошки проблем -својства и значење октомври  2020-мај 2021 Професор по Социологија -Направен план за собирање и донирање на храна -Назначени лица за воспоставување на праксата во училиштето

VI ЕКО-СТАНДАРД: ТРАНСПОРТ

Полиса: Здрава и чиста средина

Цел: Едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење алтернативни превозни средства и поставување инфраструктура

Точка на акција Содржина Време на реализација Одговорни лица Постигнати резултати/индикатори
Одржување на зона за паркирање на велосипеди во училишниот двор -Поттикнување на праксата за користење велосипеди кај учениците и вработените септември 2020-мај 2021 Професор по Спорт и спортски активности -План за одржување на постоечките пристапни патеки (поправки, обележување и сл.). -План за поставување на нови пристапни патеки
Формирање на еко-патроли на училиштето Следење, надгледување и контролирање на процесот на имплементација на овие активности септември 2020-мај 2021 Ученици -10 ученици учесници во еко патроли -План на активности за еко патролите -Пополнети контролни листови и извештаи на еко патролите

Последниве четири табеларни прикази се дел од програмата “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем” како дел од ЕКО-проектот  “Зелено училиште”. Во рамките на овој проект е формиран еко-одбор чии членови се наставници од училиштето, ученици, родители и претставници на локалната заедница. Тимот ќе биде задолжен за планирањето и за реализацијата на проектот.

Во учебната 2020-2021 година, ЕКО-клубот при СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје планира да продолжи со уредување на училишниот двор со неколку точки на акција за реализација на планот. Имено, останува приоритет соработката со Град Скопје, Општина Ѓорче Петров и ЈП „Паркови и зеленила“, да се интервенира во доуредување на хортикултурата во рамките на училишниот двор. Освен зголемување на дрвниот фонд, да се насадат и неколку видови на цвеќиња.

Се планира и организација на неколку активности по повод „Светски ден на планетата земја“. СУГС „Кочо Рацин“ –активно ќе учествува на трите светски дена. На едниот  се планира организирана работна акција за разубавување на училишниот двор и околината, на вториот се планира организирана работна акција како прва фаза и тркалезна маса за дискусија со учениците околу грижата за природата, а на третиот се планира организирано следење на краток документарен клип со дискусии од присутните и работна акција во склоп на училишниот двор. Се планира да се продолжи со учества на натпреварите за ЕКО-фотографии, „Trash-fashion“, како и изработка на мултимедијално видео за училиштето со ЕКО-тема.

Исто така, се планира реализација на една долгогодишна идеја за ЕКО-патрола со која би се помогнало не само на нашето училиште, туку и на локалната заедница, а во соработка со локалните институции: Општина Ѓорче Петров, Град Скопје, Ј.П. Паркови и зеленило, А.Д. Македонски шуми и сл.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email