Освен редовната настава во училиштето се реализираат и слободни активности од различни области кои учениците ги одбираат според своите афинитети и интереси.

Така се оформени секции и клубови кои ги водат професори – ментори кои воедно се и координатори на ученичките активности:

Ликовен клуб

Спортски активности и екипи

Рецитаторска и ораторска секција

Драмска групa

Секција за прва помош и заштита

Информатичка математичка група

Историска секција

Секција за моделирање, конструирање и изработка на модели